Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Algemene voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden van VERHEES PRODUCTS, gevestigd te Staarten 18, 5281 PL Boxtel, gedeponeerd op het kantoor ‘s-Hetogenbosch van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant.

Artikel 1. Algemeen.

 • 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan genaamd, van VERHEES PRODUCTS. – hierna te noemen: verkoper – met derden – hierna te noemen: koper c.q. wederpartij.
 • 1.2 Verkoper zal bij uitvoering van alle opdrachten van haar kopers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met hun belangen rekening houden.
 • 1.3 Verkoper blijft steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, zonder opgave van redenen orders te weigeren.
 • 1.4 Standaardvoorwaarden van koper gelden niet, tenzij deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

 • 2.1 Alle aanbiedingen, door of vanwege verkoper gedaan, zijn geldig gedurende drie maanden na de datum van de aanbieding, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
 • 2.2 Aanbiedingen blijven eigendom van de verkoper, evenals de verstrekte ontwerpen en tekeningen.
 • 2.3 Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordiger, tussenpersonen of rechtstreeks, kunnen door middel van een telefonische bestelling, per post en E-mail tot stand komen, waarna een koper, op diens verzoek, de onderhavige voorwaarden onverwijld zullen worden toegezonden alsmede een schriftelijke bevestiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 • 2.4 Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende kleuren, breedtes enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een idee van de echte kleur- en decornuances, maar zijn niet natuurgetrouw. De aangeboden stalen zijn slechts een voorbeeld maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3. Prijs

 • 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn prijzen netto exclusief B.T.W., zonder aftrek of korting.
 • 3.2 De overeengekomen verkoopprijs is gebaseerd op tijdens de aanvaarding geldende prijzen, van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijs bepalende factoren.
 • 3.3 Indien  en voor zover de termijn tussen de datum  van aanvaarding en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de in artikel 3.2. genoemde prijzen en kosten in die periode zich wijzigen, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs, na genoemde termijn evenredig te wijzigen.
 • 3.4 Artikel 3.3. heeft uitdrukkelijk geen betrekking op wijzigingen waarbij  de bevoegdheid tot prijsverhoging door verkoper uit de wet voortvloeit.
 • 3.5 Niet in de prijs inbegrepen zijn bestrating, herbestrating riolering (aansluiten op-), egaliseren en/of bouwrijp maken van grond, afvoer van materiaal, grond/oud straatwerk e.d., ondersabelen, wachturen, achteraf inhuren van extra materieel etc., tenzij anders overeengekomen. Wachturen ontstaan door onvoorziene omstandigheden (bv. obstakels in de grond, niet tijdig aanwezig zijn van verantwoordelijk persoon om montagelocatie te duiden, etc.) brengen we in rekening tegen het vigerende meerwerk tarief excl. BTW.
 • 3.6 Er dient voldoende zand aanwezig te zijn voor het aanstorten rond de( beton)voet en/of tegen meerwerk aan te straten.
 • 3.7 Afvoer van overtollige grond en/of overtollig zand is niet inbegrepen in onze prijs.
 • 3.8 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor kabels en leidingen in de grond. Verkoper zal zorgdragen voor een Klic melding

Artikel 4. Betaling

 • 4.1 Alle betalingen dienen te geschieden na levering c.q. oplevering van de zaken, binnen 14 dagen na factuurdatum, bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4.2 Verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling  geldt  evenzeer indien krediet is bedongen.  Weigering van koper om de verlangde  zekerheid  te stellen, geeft verkoper het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van onkosten en winstderving.
 • 4.3 Betaling dient te geschieden via een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening.
 • 4.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur  niet heeft  plaatsgevonden binnen  14 dagen na factuurdatum, dan wel na een tussen partijen nadrukkelijk overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat in gebreke stelling is vereist, en heeft verkoper het recht 2% (vertragings)rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 14 dagen of een gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van genoemde termijn achterwege blijft.
 • 4.5 Wanneer verkoper door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden  (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van koper.
 • 4.6 Verkoper  is gerechtigd, indien  koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien  een vaste levertijd is overeengekomen, dan wel  de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door verkoper geleden schade, onder meer bestaande winstderving en transportkosten en uit de kosten van de in gebreke stelling.
 • 4.7 Indien de wederpartij, uit welken hoofden ook, één of meer tegenvorderingen tegen de verkoper heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht of compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 5. Levering

 • 5.1 De door verkoper opgegeven reparatieduur en/of levertijden gelden vanaf de datum van aanvaarding  als bedoeld in artikel  2.1. van deze voorwaarden. Reparatieduur en/of levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 • 5.2 Levering geschiedt franco vanaf een netto orderbedrag van € 5000,= per afleveradres. Onder het minimale orderbedrag, zijnde € 150,=, geldt een toeslag ad € 25,-. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval van termijnposten gaat de levertijd in op het moment dat de eerste bepaling door de verkoper is ontvangen. Overschrijding van de termijn kan niet leiden tot schadeplichtigheid aan de zijde van de verkoper, noch tot bevoegdheid aan de zijde van de wederpartij diens verplichtingen jegens de verkoper op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunnen diens opschortings- en ontbindingsrechten worden gehandhaafd.
 • 5.2 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van verkoper kan worden gevergd – waaronder mede begrepen het geval dat verkoper door haar eigen toeleveranciers niet aan haar verplichtingen kan voldoen – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
 • 5.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,  storingen  in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper  als bij derden, van welke verkoper  benodigde materialen/producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.
 • 5.4 Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan verkoper niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft  verkoper het recht te vorderen, dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk zal zijn.
 • 5.5 Indien  de periode, waarin door overmacht  nakoming van de verplichtingen door  verkoper  niet  mogelijk is, langer  duurt  dan zes maanden,  zijn  beide  partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 5.6 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde cq het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden  deze factuur  te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 • 5.7 Overschrijding  van de levertijden, welke in redelijkheid niet aan de verkoper  is toe te rekenen, verplicht  verkoper jegens koper niet tot  enigerlei  vergoeding van schade, door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld door bestuurders of leidinggevend personeel van verkoper.
 • 5.9 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de verkoper te bepalen wijze, doch voor risico van de wederpartij, óók indien franco levering is overeengekomen.
 • 5.10 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 • 5.11 De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
 • 5.12 Slechts indien de verkoper zich heeft verbonden de producten op een overeengekomen plaats te monteren geschiedt het transport voor diens rekening en risico.
 • 5.13 Mocht, om welke reden dan ook, de levering van materialen uitgesteld worden, dan houdt verkoper de materialen maximaal 2 maanden kosteloos in opslag. Na deze periode brengen wij de niet afgeroepen goederen in rekening.
 • 5.14 Mocht, om welke reden dan ook, de montage van de materialen uitgesteld worden, dan is dit kosteloos mogelijk tot 2 weken voor de op onze orderbevestiging vermelde montage-/leverweek. Indien u de montage wilt uitstellen binnen de termijn van 2 weken voor de geplande montage-/leverweek dan berekenen wij een minimum bedrag van € 798, excl. BTW als compensatie voor minimaal 1 verliesdag.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 Indien zich in de geleverde producten kennelijke materiaal-en/ of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen kosteloos geheel of gedeeltelijk te vervangen, excl. arbeidsloon. De verkoper staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 • 6.2 De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/-storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.
 • 6.3 Voor handelen en/of nalaten van de verkoper en/of diens personeelsleden en/of door de verkoper ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover bij de verkoper en/of diens personeelsleden sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.
 • 6.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden en artikel 8 wordt de aansprakelijkheid van de verkoper -uit welken hoofden ook- beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken. Voldoening aan de garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 • 6.5 De garantie geldt niet voor, na overleg met de wederpartij geleverde, gebruikte materialen en/of producten.
 • 6.6 Zo door de verkoper geleverde zaken door toeleveranciers van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 • 6.7 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de verkoper strijdig gebruik van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van derden heeft gehandeld.
 • 6.8 De garantie vervalt, indien het fouten betreft die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage, indien de wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
 • 6.9 De verkoper is niet aansprakelijk voor onjuistheden/fouten die veroorzaakt worden door of voortvloeien uit een door of in opdracht van de wederpartij gemaakt ontwerp en/of door of in opdracht van de wederpartij voorgeschreven materialen/ producten.
 • 6.10 De verkoper is niet aansprakelijk wegens schending van octrooi en of licenties van derden door het gebruik van gegevens die vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 • 6.11 In alle gevallen is de termijn waarbinnen garantie wordt verleend 24 maanden.
 • 6.12 Verkoper aanvaard aansprakelijkheid voor door  de wederpartij geleden  schade die het gevolg  is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien  en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering  wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 • 6.13 Indien  de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal  het  factuurbedrag dat  op het  betreffende onderdeel  van de opdracht  of  levering betrekking heeft.
 • 6.14 In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid voor vervolgschade, schade wegens overschrijding van de levertermijnen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.
 • 6.15 In geval van een onrechtmatige daad van verkoper  of van haar ondergeschikten is verkoper  slechts aansprakelijk  voor vergoeding van schade door  dood  of lichamelijk letsel. In deze gevallen  is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal het bedrag waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 • 6.16 Verkoper is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 • 6.17 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper of van een van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7. Garantievoorwaarden straatmeubilair

 • 7.1 Mits aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd en het straatmeubilair origineel is volgens voorschriften wordt garantie verleend. Slijtage door normaal gebruik, verkleuring en vandalisme zijn uitgesloten van garantie. Daarnaast behouden wij ons het recht voor af te wijken van de garantievoorwaarden bij extreme gebruiksomstandigheden.
 • 7.2 Op straatmeubilair geldt een garantie van 3 jaar.
 • 7.3 De garantie is niet van toepassing op gebreken in de geleverde zaken die het gevolg zijn van ondeugdelijke montage en/of installatie, onderhoud of reparatie door derden, waaronder de afnemer.
 • 7.4 Deze garantievoorwaarden vervallen indien op de offerte andere voorwaarden zijn vermeld.
 • 7.5 Voor producten anders dan straatmeubilair gelden aparte garantievoorwaarden zoals vermeld op de offerte.

Artikel 8. Reclamering of klachten

 • 8.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen acht dagen na ontvangst van de zaken aan de verkoper te worden gemeld.
 • 8.2 Koper kan op een gebrek in de prestaties geen beroep meer doen, indien  hij niet binnen  bekwame tijd  nadat hij het gebrek heeft  ontdekt of redelijkerwijs had moeten  ontdekken bij verkoper ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd. Direct waarneembare onvolkomenheden moeten worden aangetekend op de leveringsdocumenten.
 • 8.3 Onder bekwame tijd wordt verstaan acht dagen na aflevering van een zaak of oplevering van een werk of voor het geval nog niet af- of opgeleverd is, acht dagen nadat koper een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan verkoper schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
 • 8.4 Klachten over facturen  dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
 • 8.5 Indien de koper niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.
 • 8.6 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De verkoper dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

Artikel 9. Modellen

 • 9.1 De door verkoper bij zijn verkoopactiviteiten gehanteerde afbeeldingen, folders, monster, modellen en dergelijke, worden slechts verstrekt cq. gepubliceerd bij wijze van aanduiding, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
 • 9.2 De in verband  met de uitvoering van kopers opdracht vervaardigde mallen cq. matrijzen en modellen komen na afwikkeling van de order aan verkoper in eigendom toe, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 9.3 De verkoper behoudt zich de rechten van intellectuele en industriële eigendom voor op de bij aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes op willekeurig welk informatiedrager. Deze goederen blijven zijn eigendom.

Artikel 10. Eigendomsovergang en risico

 • 10.1 Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang koper de vorderingen van verkoper ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
 • 10.2 Verkoper blijft tevens eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten, niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst  niet heeft  voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
 • 10.3 Koper is, zolang  hij bovenstaande vorderingen niet  heeft  voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, de zaken te belenen, verhuren, uitlenen of onder hypothecair verband te brengen. Indien de koper de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom  aan hem is overgegaan, wordt de derde koper bewaarder van de zaak ten opzichte van verkoper. De koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij doorlevering kenbaar te maken. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van verkoper de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en verkoper in staat stellen tot het terugnemen van de zaken.
 • 10.4 Op het moment van aflevering aan koper gaat het risico voor de zaken over op de verkoper.

Artikel 11. Ontbinding

 • 11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel  4 en 5 wordt de overeenkomst  ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop  de koper in staan van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst  voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
 • 11.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12. Annulering

 • 12.1 Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is slechts mogelijk met toestemming en na schriftelijke bevestiging van verkoper.
 • 12.2 Bij annulering van standaard producten wordt een vergoeding in rekening  gebracht van 30% van de verkoopprijs.
 • 12.3 Bij annulering voor speciaal vervaardigde producten, dan wel producten die op verzoek in een afwijkende kleur zijn gemaakt, zal deze vergoeding van 30% worden  verhoogd met de daadwerkelijk door verkoper gemaakte kosten.
 • 12.4 Indien de opdracht  wordt geannuleerd  na levering zal genoemd bedrag worden verhoogd met de transportkosten voor het leveren en ophalen van de producten.
 • 12.5 Wanneer de koper binnen 24 uur van de plaatsingsdatum het werk annuleert, zullen 75% van de dan geldende montagekosten extra in rekening  worden  gebracht.
 • 12.6 Wanneer de koper binnen 48 uur (>24 uur) van de plaatsingsdatum het werk annuleert, zullen 50% van de dan geldende montagekosten extra in rekening  worden  gebracht.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

 • 13.1 Op alle overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 14. Verkoop en levering buiten Nederland

Indien verkoop en levering naar het buitenland plaatsvindt:

 • 14.1 Gelden voor eventueel toepasselijke verkoopbedingen de Incoterms;
 • 14.2 Zullen de bepalingen van het Weens eenvormig Koopverdrag (CISG,Trbl.1981,184), behoudens voor zover daarvan in de onderhavige voorwaarden is afgeweken, gelden

 

Terms & Conditions

Lees alstublieft eerst de onderstaande voorwaarden voordat u gebruik maakt van de VERHEES PRODUCTS website. Door de website te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden die deze overeenkomst (‘Overeenkomst’) bevat hebt gelezen en begrepen en ermee instemt deze na te leven. VERHEES PRODUCTS kan deze voorwaarden ten allen tijden wijzigen. Als u deze website verder gebruikt houdt dat in dat u de geldende voorwaarden ten tijden van het moment van uw gebruik accepteert. U dient deze pagina te bezoeken voordat u deze website gebruikt om vast te stellen wat de huidige voorwaarden zijn waaraan u gebonden bent.

Privacy
VERHEES PRODUCTS verzamelt informatie over de gebruikers van deze website. VERHEES PRODUCTS  Online Privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van deze informatie.

Bedrijfsidentificatie en handelsmerken
Alle geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken en/of dienstmerken die op de website worden gebruikt of genoemd, zijn de eigendom van VERHEES PRODUCTS en/of haar gelieerde ondernemingen, tenzij anderszins is aangegeven. U mag deze merken op geen enkele wijze zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van VERHEES PRODUCTS gebruiken, kopiëren, herproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, overbrengen, verspreiden of wijzigen. Het is verboden de handelsmerken en/of dienstmerken van VERHEES PRODUCTS te gebruiken op andere websites.

Auteursrecht
Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, behalve waar dat uitdrukkelijk anders is gesteld. Alle rechten voorbehouden.

Eigendomsrechten op Inhoud
U erkent en stemt ermee in dat Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, muziek, geluid, foto’s, video, grafisch of ander materiaal op deze website, in gesponsorde advertenties of in andere informatie die aan u wordt gepresenteerd (‘Inhoud’), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten.

VERHEES PRODUCTS verleent u toestemming om delen van de website voor eigen gebruik elektronisch te kopiëren en af te drukken. VERHEES PRODUCTS behoudt echter het auteursrecht op al dit materiaal. U begrijpt en stemt ermee in dat het u alleen is toegestaan om deze inhoud te gebruiken op de wijze zoals in deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan en dat u deze inhoud niet zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke goedkeuring van VERHEES PRODUCTS mag kopiëren, herproduceren of verspreiden of daarvan afgeleide werken creëren.

Links
VERHEES products verbiedt het gebruik van de handelsmerken van VERHEES PRODUCTS als een ‘link’ op of vanuit andere websites tenzij VERHEES PRODUCTS de link van tevoren heeft goedgekeurd. Onze websites bevatten links naar andere websites. Hoewel we ons privacy beleid ten aanzien van informatie die op onze websites wordt vergaard, handhaven, zijn we niet verantwoordelijk voor de eventuele informatie die u verschaft aan andere websites die u opent via links op onze websites.

Uitsluiting van garanties
VERHEES PRODUCTS geeft geen garantie dat deze website voldoet aan uw eisen of dat de site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal werken. VERHEES PRODUCTS geeft voorts ook geen garanties ten aanzien van de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van deze website of ten aanzien van de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de eventueel via deze website verkregen informatie.

U begrijpt en stemt ermee in dat alle inhoud die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van deze website voor uw eigen risico is en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van deze inhoud.

Beperking van de aansprakelijkheid 
VERHEES products verricht redelijke inspanningen om correcte informatie te plaatsen op deze website. Niettemin begrijpt u en stemt u er nadrukkelijk mee in dat VERHEES PRODUCTS niet aansprakelijk zal zijn voor eventueel verlies of eventuele schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, punitief, werkelijk, indirect, bijkomend, speciaal, vrijgesteld of anderszins) die of dat het gevolg is van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website, of van eventuele fouten of omissies in de inhoud van de website, ongeacht de grondslag waarop aansprakelijkheid wordt gevorderd, zelfs indien VERHEES PRODUCTS geïnformeerd is over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade. Hieronder valt ook schadevergoeding voor nalatigheid of grove schuld.

NB. In sommige jurisdicties is het mogelijk niet toegestaan om de aansprakelijkheid voor bijkomende of indirecte schade uit te sluiten of te beperken; dus het kan zijn dat de voornoemde uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

Vrijwaringsverklaring 
U stemt ermee in, voor eigen rekening, VERHEES PRODUCTS, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, distributeurs en licentiehouders te vrijwaren tegen, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle uitspraken, verliezen, gebreken, schades, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (waaronder redelijke vergoedingen en kosten van advocaten) die worden gedaan, gemaakt of geleden in verband met of voortvloeien uit een vordering, eis, rechtszaak, maatregel of procedure voortvloeiend uit deze overeenkomst of in verband met uw gebruik van deze website of enig daaraan gerelateerd product of dienst.

Voorbehoud van rechten 
Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

Buitengewoon compleet

Webdesign Applepie © Verhees Products